Tuesday, January 17, 2017 :: Login  

 กองการเจ้าหน้าที่ ให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และ 13.00น. - 16.30 น.  ถูกต้อง    ทันสมัย    โปร่งใส    ทันเวลา    ยุติธรรม

แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน Minimize
  

แบบเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุม Minimize
  

วิธีตรวจสอบเงินตกเบิกของพนักงาน Minimize
  

มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง Minimize

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วย มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554

ประกาศ ก.พ.อ
.
มาตรฐานจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษามาตรฐานการกำหนด
ระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการ
ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 

กฎ ก.พ.อ
.
ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง
ที่สูงขึ้น พ.ศ. 2558
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การกำหนดตำแหน่ง และอัตราจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2556
 

ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตำแหน่งตามประเภทที่กำหนดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย  
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554
สำหรับหน่วยงาน
 

แบบประเมิน

เพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นกรณีตำแหน่งระดับชำนาญงานหรือ
ระดับชำนาญการ
 

ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดกรอบ

จำนวน ประเภท ระดับและตำแหน่งของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สำหรับหน่วยงาน
  

ตัวอย่าง การจัดระดับตำแหน่งพนักงามหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการตามประเภทตำแหน่งที่กำหนดไว้

 เอกสารหมายเลข 1-1.1
 เอกสารหมายเลข 2.1
 เอกสารหมายเลข 2.2
เอกสารหมายเลข 3.1
เอกสารหมายเลข 3.2
เอกสารหมายเลข 3.3
เอกสารหมายเลข 3.4
 
มาตรกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

  

คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัย Minimize
  

                                                               

       บริการแบบฟอร์มหน่วยงาน
     งานบริหารบุคคล
➣  งานพัฒนาบุคลากร
  งานทะเบียนประวัติ
➣  งานสวัสดิการบุคลากร
  งานวิเคราะห์อัตราและประเมินผลฯ
➣  แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
       การจัดการความรู้

                         ลิงค์ที่น่าสนใจ                        

       ร้านที่จำหน่ายของที่ระลึกตรามหาวิทยาลัย

ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
 ตรามหาวิทยาลัย 
 อาคาร ประสานมิตร ขั้น 1  
 ข้างสำนักหอสมุดกลาง
 มศว  ประสานมิตร
 สุขุมวิท 23  วัฒนา  กทม


 
ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
 ตรามหาวิทยาลัย
  อาคารสำนักงาน อธิการบดี 
  ชั้น 1
 มศว องครักษ์  จังหวัดนครนายก

Text/HTML Minimize
  

การซักซ้อมแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช Minimize
  

การจัดบุคลากรลงกรอบโครงสร้างหน่วยงาน ตามโครงสร้างที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ Minimize
  

การจัดทำข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร Minimize
  

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 2559 Minimize
  

ประกาศขอรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 Minimize
  

หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพ Minimize
  

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Minimize
  

ขอให้จัดทำข้อมูลประการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Minimize
  

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Minimize
  

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี Minimize
  

แบบเสนอประวัติและผลงาน Minimize
  

แบบประเมิน Minimize
  

ขอให้จัดทำข้อมูลประการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Minimize
  

 

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 Minimize
  

การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ Minimize
             -   การเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2556

 -   ตารางเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ จำนวน 34 คุณวุฒิ 

-   ตารางเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ จำนวน 34 คุณวุฒิ ณ 1 ม.ค. 56 และ 1 ม.ค. 57

 
  

     มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนพล           

     การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ                          

                                               

                                                                                                                              

    ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการ                                                             

 
      -    หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553
     - หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553
   

                                                                                                                               

 
     

มาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ 
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการ
วันที่  1  ตุลาคม 2554)

     ข้อมูลวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ                                                          

 
      -

ตารางข้อมูลวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          ข้อมูล ณ  วันที่ 5 มีนาคม 2555  
                                                 

      -

ตารางข้อมูลวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          ข้อมูล ณ  วันที่ 29 เมษายน 2554  
                                                 

      -  

ตารางข้อมูลวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      ข้อมูล ณ  วันที่ 11 มีนาคม 2554

                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                               

        

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนพลในสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25547 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

                                                                                                                              

                                                                                                                              

Tags 

กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 15630,15634,15638,15724 หรือ 0-2258-3994  
โทรสาร  0-2258-0313    

HP Mini Notebooks
   Terms Of Use   ::   Privacy Statement   ::   Copyright 2007 by My Website