TitleCategoryModified Date Clicks
แบบฟอร์มการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการงานพัฒนา2/21/2017Download0
แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศงานพัฒนา2/21/2017Download0
แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศงานพัฒนา2/21/2017Download0
แบบฟอร์มการจัดทำสัญญารับทุนงานพัฒนา2/21/2017Download0
แบบฟอร์มการลาฝึกอบรมต่างประเทศงานพัฒนา2/21/2017Download0
แบบฟอร์มการลาฝึกอบรมภายในประเทศงานพัฒนา2/21/2017Download0
แบบฟอร์มการลาพักผ่อน/ลากิจไปต่างประเทศงานพัฒนา2/22/2017Download0
แบบฟอร์มการลาศึกษา/ฝึกอบรม(แพทย์ประจำบ้าน)งานพัฒนา2/21/2017Download0
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับลูกจ้าง)งานประวัติ2/21/2017Download0
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงานประวัติ2/21/2017Download0

ส่วนงานภายในส่วนทรัพยากรบุคคล


งานทะเบียนประวัติ

งานบริหารงานบุคคล

งานสวัสดิการบุคลากร
     

งานวิเคราะห์อัตรากำลัง
และประเมินผลบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร
 

 

เอกสารเผยแพร่