แบบสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แบบสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Thursday, May 31, 2018

ด้วยมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรทุกท่านกรอกข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อทางส่วนทรัพยากรบุคคลจะได้ทำการตรวจสอบกับข้อมูลในระบบที่มีอยู่
โดยท่านสามารถกรอกแบบสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ที่ Link นี้ หรือสแกน QR Code ที่แนบท้ายนี้ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 จักขอบคุณยิ่ง

 read more ...

ปฎิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปฎิทินการอบรม/ประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Wednesday, November 29, 2017

งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม ให้แก่บุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 read more ...
กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูล
กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูล
Tuesday, July 25, 2017

กรมบัญชีกลางแจ้งผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล ยืนยันข้อมูลภายใน 31 ก.ค. 60
โดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่าน “ระบบการยื่นขอรับ บำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์” ในเว็บไซต์ http://pws.cgd.go.th/EFiling ซึ่งหากเป็นการเข้าใช้งานเป็นครั้งแรก จะต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้งานก่อน

 read more ...
ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57
ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57
Wednesday, April 12, 2017

ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 ที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีเงื่อนไขในการปรับ ดังนี้
1. อัตราเงินเดือนเมื่อเทียบฐาน 56 และ 57 แล้ว ต้องไม่เกิน 39,630
2. หากเป็นสายวิชาการ จะได้รับเฉพาะตำแหน่งอาจารย์ เท่านั้น

 read more ...

เอกสารเผยแพร่

     
     

 

ส่วนงานภายในส่วนทรัพยากรบุคคล


งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

 
     

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์