ปฏิทินการอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
ปฏิทินการอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
Wednesday, May 3, 2017

งานพัฒนาบุคลากร ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรม ให้แก่บุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

 read more ...
ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57
ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57
Wednesday, April 12, 2017

ตกเบิก ร้อยละ 4 ณ วันที่ 1 ธ.ค. 57 ที่โอนเข้าบัญชีธนาคาร
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มีเงื่อนไขในการปรับ ดังนี้
1. อัตราเงินเดือนเมื่อเทียบฐาน 56 และ 57 แล้ว ต้องไม่เกิน 39,630
2. หากเป็นสายวิชาการ จะได้รับเฉพาะตำแหน่งอาจารย์ เท่านั้น

 read more ...
 TitleModified DateSize 
การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ4/28/2017289.03 KBDownload
การขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต่างประเทศ4/28/2017444.32 KBDownload
การขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ4/28/2017386.28 KBDownload
การจัดทำสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร4/28/2017118.84 KBDownload
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ4/28/20171.55 MBDownload
การลาพักผ่อนประจำปี หรือ ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ4/28/2017782.66 KBDownload
การลาศึกษา หรือ ฝึกอบรมภายในประเทศ4/28/2017162.20 KBDownload
การลาศึกษา หรือ ลาฝึกอบรมภายในประเทศ(แพทย์ประจำบ้าน)4/28/2017168.96 KBDownload
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับลูกจ้าง)4/28/2017144.91 KBDownload
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย4/28/201760.19 KBDownload

เอกสารเผยแพร่

 
   
   

 

ส่วนงานภายในส่วนทรัพยากรบุคคล


งานทะเบียนประวัติ

งานบริหารงานบุคคล

งานสวัสดิการบุคลากร
     

งานวิเคราะห์อัตรากำลัง
และประเมินผลบุคลากร

งานพัฒนาบุคลากร