ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ประวัติความเป็นมา

ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2517 เพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 งาน ดังนี้

  1. งานบริหารงานบุคคล
  2. งานวิเคราะห์อัตราและประเมินผลบุคลากร
  3. งานทะเบียนประวัติ
  4. งานสวัสดิการบุคลากร
  5. งานพัฒนาบุคลากร

ปรัชญา

ถูกต้อง ทันสมัย โปร่งใส ทันเวลา ยุติธรรม

ปณิธาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ทำงานให้มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

ส่วนทรัพยากรบุคคล เป็นศูนย์กลางให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  2. ปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย