ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล

ติดต่อส่วนทรัพยากรบุคคล โทร 02 649 5000 ต่อหมายเลขภายในดังนี้

ส่วนงาน ติดต่อ  
งานบริหารงานบุคคล 15638  
งานวิเคราะห์อัตราและประเมินผลบุคลากร 15634  
งานทะเบียนประวัติ 15633  
งานพัฒนาบุคลากร 15724 , 15934  
งานสวัสดิการบุคลากร 15725 , 15345  
     
ผู้อำนวยการ 15630  
     

หรือ โทร 02 258 3994 โทรสาร 02 258 0313