เอกสารประกอบการอบรม

วัน พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 หัวข้อ  เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นิสิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ไฟล์ PDF เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นิสิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21
ไฟล์ Power Point เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อให้นิสิตมีทักษะในศตวรรษที่ 21

วัน พฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 หัวข้อ  เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์
ไฟล์ Power Point เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของการเป็นอาจารย์

วัน อังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
ไฟล์ประกอบการบรรยาย เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ