นางสาวณัฐชามญฑ์ ภคพงศ์พันธุ์
บุคลากร
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11453 , 15638
E-mail : chutipa@g.swu.ac.th
   
       
นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 11454 , 15638
E-mail : phunyanud@g.swu.ac.th
นางศรัณยา มุขแก้ว
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : saranyak@g.swu.ac.th
       
นางสาวจุฑามาศ นามนิมิตรานนท์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  11455 , 15638
E-mail : jutamat@g.swu.ac.th
นางปานหทัย ไพรทวีพงษ์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  11472 , 15638
E-mail : phanhatai@g.swu.ac.th
       
นางสาวอภิญญา ทุยยะค่าย
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : apinyat@g.swu.ac.th
นางสาวอำภา คำประภัสสร
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  15638
E-mail : ampak@g.swu.ac.th
       
นายสิปปนนท์ สงเคราะห์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : sippanon@g.swu.ac.th
นางสาวจุฬาลักษณ์ ขันทะนะ
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : chulalack@g.swu.ac.th
       
นางสาวนลินี คณาวิฑูรย์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : nalineek@g.swu.ac.th
นางสาวชนัญชิดา หวังไชยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์ติดต่อ 
E-mail : chananchidawa@g.swu.ac.th

 

       
นายชัยพร ถาวรรัตน์
รักษาการหัวหน้างานทะเบียนประวัติ
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : chaiporn@swu.ac.th
นางสาวไพรัตน์ พลายเพ็ชร์
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : phairata@swu.ac.th
       
นางนัชชา กรีหิรัญ
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : natcha@swu.ac.th
นางมาณิตา พรวราภา
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : manita@g.swu.ac.th
       
นางสาวชลธิชา เจติยวรรณ
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15633
E-mail : chonthichaj@swu.ac.th
   
       
       

 

       
นายชัยพร ถาวรรัตน์
หัวหน้างานสวัสดิการบุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : chaiporn@swu.ac.th
นางวันเพ็ญ พูลเทียบรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15725
E-mail : wan@swu.ac.th
       
นางนิชกานต์ เสาวรัตน์ชัย
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15345
E-mail : nitchak@swu.ac.th
นางสาวธนัชพร รุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 21037
E-mail : thanutchaporn@swu.ac.th
       
นางสาวมยุรฉัตร นพกรสุขทองดี
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  15345
E-mail : mayurachats@swu.ac.th
นายภควัต หนาเหตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 21037
E-mail : pakhawat@swu.ac.th
       
       

 

       
นางสาวณัฐภาส ถาวรวงษ์
บุคลากร
รักษาการหัวหน้างานวิเคราะห์อัตรากำลังและประเมินผลบุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : nattapas@g.swu.ac.th
   
       
นางวรรณา อินทรมณี
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : wanna@swu.ac.th
นางสาวสุภาพร แซกรัมย์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : supapornc@g.swu.ac.th
       
นางสาววริชญา เจริญกุล
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15634
E-mail : warichaya@swu.ac.th
นางสาววณิชยา มีชัย
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  15634
E-mail : wanitchayam@g.swu.ac.th
       
นายวิชญ ผาติหัตถกร
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  15634
E-mail : vichaya@swu.ac.th
นางสาวฐิตาภา ทัพวงศ์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  15634
E-mail : thitapha@swu.ac.th
       
นางสาวอุษณีย์ ทองภิรมย์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  15634
E-mail : usaneet@g.swu.ac.th
   

 

       
นายเสถียร อักษรชู
หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
เบอร์ติดต่อ 11450 , 15724
E-mail : sathirn@swu.ac.th
พ.จ.ต.นรินทร์ ทินกร ณ อยุธยา
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15724
E-mail : narin@swu.ac.th
       
นางบุษกร สุวิสุทธิ์
บุคลากร (ชำนาญการ)
เบอร์ติดต่อ 15724
E-mail : bussakor@swu.ac.th
นางสาวลินดา พรมลักษณ์
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15934
E-mail : lindap@swu.ac.th
       
นายกชวริศ ชูเมือง
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15724
E-mail : koshwaris@swu.ac.th
นางสาววราภรณ์ คงช่วย
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ  15934
E-mail : warapornko@swu.ac.th
       
นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
บุคลากร
เบอร์ติดต่อ 15724
E-mail : sarpunrung@swu.ac.th
   
       

 

       
นายนันทกรณ์ พงษ์พัฒน์
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : nantakorn@swu.ac.th
นายธวัช สุขสำราญ
พนักงานพิมพ์
เบอร์ติดต่อ 15638
E-mail : tawuch@swu.ac.th