ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อำนวยการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนัก
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
จัดทำวาระ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ
จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ
จัดทำรวบรวมข้อมูลวาระการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
   

 

 

 

 

การรับรายงานตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยลัย และลูกจ้างประจำ
การจัดสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย และประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
การจัดทำและควบคุมทะเบียนข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
จัดทำประกาศรายชื่อผู้ที่เกษียณอายุราชการ
จัดทำทำคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ที่เกษีณอายุข้าราชการ
จัดทำการขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์
จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการบำนาญ บัตรประจำตัวผู้บริหาร และลูกจ้างประจำ
จัดทำวาระ และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย
จัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
จัดทำบันทึกข้อมูลประวัติต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมลงในสมุดประวัติของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และในระบบ HURIS
จัดทำคำสั่งลาออกจากราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ

 

จัดโครงการหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
การจัดสวัสดิการรถรับส่ง ภายในมหาวิทยาลัย
การจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรกับศูนย์การแพทย์ฯ
การจัดโครงการสวัสดิการเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
การจัดทำโครงการประกันอุบัติเหตุให้แก่บุคลากร
จัดทำทะเบียนผู้ประกันสังคมให้มีสิทธิในการได้การรักษาพยาบาล
   

 

 

 

จัดทำการวิเคราะห์อัตราอัตรา ตรวจสอบรวบรวมภาระงานหลักสูตรทีเปิดสอน ความขาดแคลนอัตรากำลัง
จัดรวบรวมข้อมูลอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน
จัดทำการขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ เป็น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จัดทำการขอเลื่อนตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญพิเศษ
จัดทำการขอเลื่อนตำแหน่งระดับสูงขึ้น
จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการไปช่วยราชการ และปฏิบัติราชการ
จัดทำวาระการประชุมผลงานทางวิชาการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับวุฒิ
พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยรับค่าจ้างตามคุณวุฒิ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ผู้อำนวยการกอง เลขานุการ หัวหน้างาน
จัดทำคำสั่งจ้างผู้มีความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์

 

 

 

 

 

การพัฒนาบุคลากร การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรม การปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย
การจัดสรรทุนการศึกษาฝึกอบรมในประเทศและสรรหาผู้รับทุน คุณสมบัติของผู้รับสมัครขอรับทุน
การจัดทำสัญญาการรับทุนการชดใช้ทุน
การจัดหาแหล่งทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย แสวงหาแหล่งทุนและเผยแพร่แหล่งทุน
การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปศึกษา ฝึกอบรม
ดูงานปฏิบัติงานวิจัย ไปประชุมสัมมนา ณ ในประเทศ และต่างประเทศ
การลาไปราชการต่างประเทศ
การลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
การลาไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
การลาศึกษาต่อ ภายในประเทศ และต่างประเทศ
การลาไปอบรมแพทย์ประจำบ้าน
การลาติดตามคู่สมรส
การทำสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ
การทำหนังสืออำนวยความสะดวกวีซ่า และ Passport