รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม

Vice President for Human Resources
Associate Professor
Dr. Laddawal Phivthongngam

   
       
       

 

       

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อ.นพ.สุริยา ผ่องสวัสดิ์

Assistant to the President
for Human Resources
Suriya Pongsawat, MD.


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาจารย์นิพาดา ไตรรัตน์

Assistant to the President
for Human Resources
Miss.Nipada Trairut

       
       

 

       

นายวรวุธ เหล็กหมื่นไวย
ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ 11451 , 15630
E-mail : worawut@g.swu.ac.th