ประกาศ
 TitleModified DateSize 
ประกาศ มศว เรื่อง การจัดตั้งส่วนงาน4/4/201834.51 KBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สายวิชาการ พ.ศ. 25603/22/2018737.65 KBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งผู้อำนวยการหน่วยงาน4/4/2018732.74 KBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้างาน4/4/2018501.66 KBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธิการได้มาซึ่งหัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนที่มีการเรียนการสอน4/4/20181.54 MBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25603/7/2018488.65 KBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง ลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพููนความรู้ทางวิชาการ5/8/20183.44 MBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย3/26/20183.34 MBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้ของส่วนงานเป็นงบประมาณเงินรายได้ของส่วนกลาง4/4/2018647.53 KBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย4/4/20182.48 MBDownload
ประกาศ มศว เรื่อง อัตราเงินชดเชย และ ประกาศ มศว เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจ่ายเงินชดเชย 3/7/20181.25 MBDownload
ประกาศ ยกเลิกการแบ่งงานภายในหน่วยงานของส่วนงาน และประกาศแบ่งส่วนงานภายใน สำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์ร.พ. สำนักงานอธิการบดี5/19/201710.04 MBDownload
ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 25594/4/20181.11 MBDownload
ประกาศ เรื่อง แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย5/4/20176.14 MBDownload
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินการมีความรู้ความสามารถเพื่อบรรจุผู้แสดงเจตนาเป็นพนักงาน5/5/20173.97 MBDownload
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย ณ 31 ก.ค.604/2/20183.58 MBDownload
ข้อบังคับ
 TitleModified DateSize 
ข้อบังคับ ว่าด้วย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย5/4/20171.75 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร5/18/20181.84 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ5/4/20172.02 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง5/4/20172.92 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย5/4/20172.52 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ5/4/20172.14 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วง5/4/20173.21 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การประชุมและวิธีดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย5/4/20174.18 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอธิการบดี5/4/20172.41 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารสถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า5/4/20177.19 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย5/4/20176.45 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4)5/10/20181.03 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2)5/4/20171.23 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล5/4/201710.76 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ5/4/20177.00 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การบริหาร การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน5/4/2017734.84 KBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 5/4/20171.31 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ5/4/20179.62 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย สภาวิชาการ5/4/20171.85 MBDownload
ข้อบังคับ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ5/4/2017840.04 KBDownload