งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 TitleModified Date 
แบบฟอร์ม งานบริหารทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์ม งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 TitleModified Date 
การขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ9/24/2018Download
การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ3/22/2018Download
การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศ3/22/2018Download
การจัดทำสัญญารับทุนพัฒนาบุคลากร5/30/2018Download
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ5/17/2018Download
การลาพักผ่อนประจำปี ลากิจส่วนตัวไปต่างประเทศ11/12/2018Download
การลาศึกษา หรือ ฝึกอบรมภายในประเทศ12/13/2018Download
การลาศึกษา หรือ ลาฝึกอบรมภายในประเทศ(แพทย์ประจำบ้าน)5/9/2017Download
แบบรายงานตัวข้าราชการ กลับจากศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ5/30/2018Download
แบบรายงานตัวพนักงานมหาวิทยาลัยกลับจากลาศึกษา ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ5/30/2018Download
แบบรายงานตัวเพื่อขอกลับเข้าปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย จากลาศึกษา ฝึกอบรม ภายในประเทศ5/30/2018Download
รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 6/4/2018Download
แบบฟอร์ม งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์